Technik energetyk

Zawód

Technik energetyk [311307]

 

O zawodzie

Zawód technika energetyka związany jest przede wszystkim z eksploatacją instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej. Do jego głównych zadań należy montaż, wykonywanie konserwacji i przeglądów, kontrola i naprawa maszyn, urządzeń i instalacji służących  do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

 

Kwalifikacje

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych  

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Aby uzyskać tytuł technika energetyka należy posiadać minimum wykształcenie średnie, ukończyć kursy w dwóch wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacjach oraz zdać egzaminy zawodowe.

 

 

Adresaci kursu zawodowego

Oferta skierowana jest do wszystkich osób posiadających minimum wykształcenie podstawowe, zainteresowanych zdobyciem nowych oraz poszerzeniem dotychczasowych kwalifikacji.

 

Korzyści

Absolwent kursu zawodowego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i uruchamiania urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
 2. wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
 3. wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej,
 4. montowania i uruchamiania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
 5. wykonywania konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
 6. wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Uzyskane kwalifikacje umożliwią podjęcie pracy m.in. w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach, fabrykach zajmujących się wytwarzaniem energii pierwotnej i jej przetwarzaniem na postać użyteczną. Drugi obszar, w którym technik energetyk może znaleźć zatrudnienie to energetyczne systemy i sieci przesyłowe, które umożliwiają przesyłanie różnego rodzaju energii do odbiorcy.

 

Program kursu zawodowego

Program kursów zawodowych dla Technika energetyka wynika z zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 991 ze zm.). Najważniejsze aspekty programu:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych
w zawodzie*

 • 550 godzin dla kwalifikacji 06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji
  i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,
 • 810 godzin dla kwalifikacji 07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji
  i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

* w przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym i praktycznym

Wspólne dla kwalifikacji ELE.06. i ELE.07.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce
 • Język obcy zawodowy
 • Podstawy elektrotechniki i energetyki

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Rysunek techniczny
 • Pracownia elektrotechniki i energetyki

ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Sieci elektroenergetyczne
 • Przesyłanie i rozdział energii cieplnej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia sieci elektroenergetycznych
 • Pracownia instalacji i urządzeń do przesyłu energii cieplnej

ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Wytwarzanie energii cieplnej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
 • Pracownia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej

 

Warunki udziału

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs – do pobrania.
 • Świadectwo ostatniej ukończonej szkoły.
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.). Badania można wykonać we wskazanych w załączniku placówkach. Załącznik (wykaz placówek)
  • Badania prowadzi jednostka służby medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
   2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, Dz. U. poz. 1561) – do pobrania w sekretariacie.
  • Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
   Dz. U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm.).

 

Terminy

Terminy rekrutacji na kursy zawodowe określane są przez dyrektora szkoły/placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej.

Kurs może zostać uruchomiony w trakcie roku szkolnego. Minimalna liczba uczestników umożliwiająca rozpoczęcie kwalifikacyjnego kursu zawodowego to 20 osób.

 

Cena

Nauka w Centrum jest bezpłatna dla wszystkich form kształcenia, w tym kursów zawodowych.

 

Zapisy

Aby zapisać się na kurs zawodowy należy złożyć pisemny wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami.

Szczegółowe informacje dostępne:

 

Wróć do Strony Głównej