Dane osobowe

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Gołębiowski, tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1) przeprowadzenia rekrutacji na szkolenia w ramach Łódzkie Service Jam, ich realizacji, ewaluacji i dokumentacji,
  2) przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych,
  3) prowadzonych audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających – o ile cele te będą powiązane z celami, o których mowa w pkt 1) i 2).
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na szkolenia w ramach Łódzkie Service Jam, ich realizacji, ewaluacji i dokumentacji.
 4. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy kontroli)
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich” stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: jam@lodzkie.pl, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Łódzkie Service Jam.