Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe 2021/2022

Rusza nabór  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe do Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu w następujących kierunkach:

 • Elektromechanik,
 • Technik automatyk,
 • Technik spawalnictwa,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik informatyk,
 • Technik programista.

 

Zasady naboru

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Ze względu na to, że szkoła rozpocznie swą działalność 1 września 2021 r., nabór jest prowadzony przez najbliżej położoną od Bełchatowa placówkę Województwa Łódzkiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3

 • Wnioski o przyjęcie należy składać na KKZ:
  1. osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w godz. 7.30-15.30;
  2. wysyłając pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Pobierz wniosek

 

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • Bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • Pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
 • Niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

 

Warunkiem przyjęcia jest:

 • Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny z wzorem (wniosek zgodny z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
 • kserokopię dowodu (awers i rewers).

Organizator zastrzega sobie prawo rozpoczęcia kursu po utworzeniu grupy składającej się z co najmniej 20 osób.

 


 

Rusza nabór do Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.

W zawodach:

 • Technik automatyk
 • Technik elektronik
 • Technik spawalnictwa
 • Technik mechanik

 

Zasady naboru

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie nr 5/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 29 stycznia 2021 r.

http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/01/nabor-2021.docx

Ze względu na to, że szkoła rozpocznie swą działalność 1 września 2021 r., nabór jest prowadzony przez najbliżej położoną od Bełchatowa placówkę Województwa Łódzkiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3.

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 będą prowadzone w trybie zaocznym.

Wnioski o przyjęcie do Szkoły należy składać:

 1. osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w godz. 8.00-16.00;
 2. wysyłając pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

Pobierz wniosek

Na semestr pierwszy klasy I przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013